Menu

Tessco Logomark

1000V Megohmmeter

  • TESSCO SKU: 235637
  • QTY/UOM: 1 EACH
  • UPC: 685338150216
  • MFG PART #: 6503

AEMC INSTRUMENTS 1000V Megohmmeter Model 6503 hand-crank 250V, 500V, 1000V 0-600 Vac 1 to 500ohm 10 to 5000ohm

Technical Specs

  • Qty/ Uom
    1 Each
  • Manufacturer
    AEMC Instruments